regulamin - Zatoczka Turawa

Przejdź do treści
Regulamin wynajmu domków letniskowych o podwyższonym standardzie
"Zatoczka Turawa"


§1. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ,,Zatoczka Turawa,, i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w ,, Zatoczka Turawa,,. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ,, Zatoczka Turawa ,,
 3. Opłata za cały pobyt pobierana jest z góry w dniu przybycia Gościa
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku i stwierdzeniu przez właściciela , że nie ma żadnych szkód powstałych w czasie osób w nim zakwaterowanych.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi

§2. Odbiór domku.
 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz: 15:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11:00 (wyjazd). Jeżeli wynajmujący przedłuży czas wyjazdu ,bez porozumienia z właścicielem ,tym samym rozpocznie kolejną dobę hotelową co wiąże się z opłatą za pełną dobę.
 2. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela
 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela ), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 5. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 6. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 7. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku oraz na terenie obiektu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

§3. Użytkowanie domku podczas pobytu.
 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.
 7. Na całym terenie panuje bezwzględny zakaz przebywania zwierząt.
 8. Na terenie mogą przebywać jedynie osoby zadeklarowane w karcie meldunkowej. Jeżeli wynajmujący nie poinformuje właściciela o osobach go odwiedzających , właściciel ma prawo żądać dodatkowej opłaty za każdą osobę w wysokości 60 zł.


REZERWACJA
 1. Dokonując rezerwacji klient akceptuje regulamin wynajmu domku letniskowego  ,, Zatoczka,,
 2. Cena wynajmu domku to 450 zł za maksymalnie 5 osób w domku. Jest możliwość  wynajmu na 6 lub 7 osób , gdyż w salonie znajduje się kanapa z funkcją spania na 2 osoby , jest to jednak dodatkowy koszt 90 zł od osoby na dobę.
 3. Aby dokonać rezerwacji , klienta wpłaca zaliczkę w wysokości  450 zł w zależności od ilości osób i terminu  na niżej podane konto:
ZATOCZKA Bogdan Majcherczyk
46-045 Turawa , Pływacka 23
30 1050 1504 1000 0092 2559 6007
W tytule przelewu proszę o wpisanie terminu rezerwacji oraz ilości osób , które będą zakwaterowane w domku. Na przelew czekamy od momentu telefonicznej wstępnej rezerwacji 3 dni robocze. Po tym czasie zwalniamy termin rezerwacji .

Doba zaczyna się o 15:00 a kończy o 11:00


Wróć do spisu treści